Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Organizacyjny Jednostki

UCHWAŁA  NR VIII/42/19

RADY  MIEJSKIEJ  W   LEŚNICY

z dnia  29 maja 2019r.       

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019r., poz. 506) art. 110  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 z 2019r., poz. 271) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077,  z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 z 2019r., poz. 303, 326 i 534) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/114/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEŚNICY

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej.

2. Ośrodek realizuje:

1) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi podmiotami;

2) inne zadania gminy określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa.

3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9.

4. Ośrodek może używać nazwy skrótowej: „OPS”.

5. Ośrodek używa podłużnej pieczątki z pełną nazwą, adresem i telefonem.

6. Obszarem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Leśnica.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 2. Celem działalności Ośrodka jest:

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania   w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem;

3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są   w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

4) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

5) wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

§ 3. Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

7) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

14) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów        wykonawczych do tej ustawy;

15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

18) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

19) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

20) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

21) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

22) niniejszego Statutu;

23) uchwał Rady Miejskiej w Leśnicy;

24) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

4) koordynowanie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

5) koordynowanie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, obejmującej w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;

6) realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;

7) realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

8) współdziałanie z organizacjami, kościołami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na terenie Gminy Leśnica w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

9) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka;

10) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości;

11) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;

12) zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych.

§ 5. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, a w szczególności:

1) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych;

2) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

4) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

5) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych;

6) realizacja zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

7) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

8) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

9) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;

10) realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

11) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

12) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

13) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

14) inne zadania określone w niniejszym statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi, wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 6.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za działalność i wyniki pracy Ośrodka, a także jego gospodarkę finansową.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Leśnicy.

4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

5. Kierownik jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje  w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

8. Kierownik realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Leśnicy oraz Burmistrza Leśnicy.

9. Upoważnienia, o których mowa w ust. 8, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

10. Kierownik wprowadza zarządzeniem regulamin organizacyjny ośrodka, który określa szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania, a także strukturę organizacyjną ośrodka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Leśnicy.

11. Kierownik jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 7.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Leśnica zgodnie  z zasadami określonymi w ustawach, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, pokrywa wydatki bezpośrednio  z budżetu Gminy Leśnica i odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Gminy Leśnica.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.

3. Obsługę kasową Ośrodka prowadzi Bank Spółdzielczy w Leśnicy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowywany przez Kierownika  i zatwierdzany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Leśnicy.

5. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego.

6. Zadania zlecone gminie realizowane są ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

7. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

8. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz inne programy finansowane ze środków pozabudżetowych.

9. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową oraz sporządza sprawozdania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

10. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika pełni Główny Księgowy jednostki.

11. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osób korzystających ze świadczeń.

 

Rozdział 5

Nadzór i Kontrola

§ 8.1. Organy Gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i trybie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Wojewoda Opolski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Rozdział 6

 Mienie Ośrodka

§ 9.1. Mienie ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

Rozdział 7

 Postanowienia końcowe

§ 10.1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.